ŠĶĪRĒJTIESAS IZMAKSAS

Šķīrējtiesas izmaksas, ar ko jārēķinās šķīrējtiesas procesa pusēm, veido šķīrējtiesas maksas un šķīrējtiesnešu atlīdzība, kas ir obligātas, kā arī papildus  izmaksas, kas var veidoties saistībā ar lietas izskatīšanu šķīrējtiesas procesā, ņemot vērā pušu vēlmes vai nepieciešamību, tādas kā atlīdzība par sēdes protokolēšanu, eksperta vai tulka pakalpojumiem, kā arī ceļošanas izmaksas.  Bankas konts un citi rekvizīti, kur pārskaitīt šķīrējtiesas izmaksas ir norādīti kontaktu sadaļā.

Tiesvedības maksa un šķīrējtiesnešu samaksa (EUR)

 PRASĪBAS SUMMA
 ŠĶĪRĒJTIESAS MAKSA

 ŠĶĪRĒJTIESNEŠA SAMAKSA
ar 1 šķīrējtiesnesi
ŠĶĪRĒJTIESNEŠU SAMAKSA
 ar 3 šķīrējtiesnešiem
 Līdz 10’000 

 500300150 
 10'001 - 30'000 500 + 2,5% no summas virs 10,000500 250 
 30'001 - 50'000 1000 + 1,5% no summas virs 30'000750 375
 50'001 - 100'0001300 + 1% no summas virs 50'000 1000 500 
 100'001 - 500'0001800 + 0,5% no summas virs 100'000 1500 750 
 500'001 - 1'000'000 3800 + 0,25% no summas virs 500'0002500 1250 
 Virs 1'000'000 5050 + 0,1% no summas virs 1'000'000 40002000 

Ja pirms lietas nodošanas šķīrējtiesas sastāvam puses panāk mierizlīgumu vai tiek pieņemts lēmums par šķīrējtiesas procesa izbeigšanu citu iemeslu dēļ, Šķīrējtiesas priekšsēdētājs atmaksā pušu jau iemaksātās šķīrējtiesas izmaksas, ieturot minimālo šķīrējtiesas maksu par šķīrējtiesas procesa uzsākšanu, kas ir EUR 350,00.

Citas iespējamās izmaksas:
Maksa par šķīrējtiesas sēdes protokolēšanu ir EUR 75,00 (līdz 2h). Ja sēde ilgst ilgāk par divām (2) astronomiskajām stundām, tad maksa par sēdes protokolēšanu tiek noteikta pēc likmes EUR 40,00/h.

Maksa par Šķīrējtiesas apliecināta nolēmuma noraksta izsniegšanu ir EUR 15,00.

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem tiek noteikta pēc tulka vai tulkošanas biroja sastādītā aprēķina/tāmes.

Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem tiek noteikta pēc ekspertīzes veicēja sastādītā aprēķina/tāmes.

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja tādi ir, nosaka pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

Visas šeit noteiktās summas ir izteiktas eiro valūtā (EUR). Gadījumā, ja prasības summa izteikta citā valūtā, tad tā tiek pārrēķināta EUR pēc oficiāli noteiktā kursa prasības pieņemšanas dienā.

Visas summas ir noteiktas, neieskaitot LR noteikto pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
likmi, gadījumā, ja noteiktajai maksai tiek piemērots PVN.