ŠĶĪRĒJTIESAS KLAUZULA

Šim šķīrējtiesas klauzulas paraugam ir rekomendējošs raksturs.


Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī līguma vai skar to vai šī līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Austrumu Pārnacionālajā šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu .


Puses var papildināt šķīrējtiesas klauzulu, papildus vienojoties par vienu, vairākiem vai visiem šādiem jautājumiem:

1) šķīrējtiesnešu skaits _________ (viens vai trīs);

2) šķīrējtiesas valoda ___________;

3) šķīrējtiesas procesa vieta _____________.